Malaria

Malaria er en febersykdom som forårsakes av Plasmodium-parasitten. Mennesket er eneste reservoar for parasitten som overføres fra person til person gjennom bitt av infisert mygg av Anopheles-arten.

Det finnes fire tradisjonelle hovedtyper av plasmodier som kan infisere mennesker: Plasmodium falciparum, P.vivax, P. ovale og P. malariae. De siste årene er også P. knowlesi blitt anerkjent som en malariaart som i sørøst-Asia kan ramme mennersker.

 

Malariarisikoen vil variere fra sted til sted i hvert land, med årstid, og med høyde over havet. For nærmere opplysninger om malaria les på WHOs webside hvor man kan gå inn på hvert enkelt land. Se også Forebygging av malaria hos reisende utgitt av Folkehelseinstituttet.

Symptomer på malaria er feber (ofte over 40 grader), frostanfall, hodepine, muskelsmerter og allmenn sykdomsfølelse (ikke alle symptomene trenger å være til stede). Om man får slike symptomer må man søke lege med en gang, og hvis man er kommet hjem til Norge må man huske på å fortelle legen at man har vært i malariaområde.

 

Barn under 5 år er generelt mer utsatt for å få malaria med ondartet forløp. Selv vivax-malaria kan i noen tilfeller være dødelig for små barn. Sykdomsforløpet er ofte ukarakteristisk og falciparum-malaria kan ha et stormende forløp. I verdenssammenheng er det hovedsakelig barn som dør av malaria.

 

Forebyggende tiltak

Myggstikkprofylakse

Beskyttelse mot myggstikk er den beste malariaprofylakse. Medikamentell profylakse (malariatabletter) kommer i tillegg til dette, og ingen bør få utlevert resept på medikamenter uten å ha fått grunnleggende informasjon om myggstikkprofylakse, hva man bør gjøre for å unngå å få myggestikk.. De viktigste tiltak for å unngå myggstikk er:

oppholde seg minst mulig ubeskyttet utendørs etter solnedgang i malariaområder

beskytte kroppen, kle på seg lange bukser og lengermete topper etter solnedgang. Disse bør og imprigneres med insektspray.

bruke myggmidler – dietyltoluamid (DEET) eller annet – på huden ved utendørsopphold.

sove under myggnett ved overnatting innen- og utendørs. Permetrinimpregnering av myggnettet anbefales, og er viktigst i områder med høy malariarisiko.

små barn kan effektivt beskyttes ved impregnerte myggnett over seng og vogn. Myggmidler må brukes med omtanke, DEET skal ikke brukes direkte på hud til små barn under 3 år. Til barn over tre år bør middelet bare brukes på mindre hudområder, og det bør brukes lavere konsentrasjon enn det som anbefales til voksne

Forsøke å få et myggfritt hus, med myggnett rundt vinduer. Rom hvor du skal sove kan evnt. prayes med insektspray et par timer før man legger seg. Ikke slå på lys før dører og vinduer er lukket. Hotellrom med klimaanlegg er vanligvis myggfrie.

lytte til lokal informasjon om malariaforekomsten der man bor eller stopper for overnatting.

Medikamentell profylakse

Hovedformålet med medikamentell profylakse er å forhindre dødsfall. Samtidig bør i størst mulig grad bivirkninger av medikamentene unngås. Ingen av medikamentene gir fullstendig beskyttelse mot malaria. Noen medikamenter virker i inkubasjonstiden før parasittene når erytrocyttene (f.eks. atovakvon, proguanil). Andre medikamenter hemmer formeringen av parasittene i erytrocyttfasen (meflokin).

Dersom medikamentell profylakse er indisert, skal den omfatte alle aldersgrupper (også morsmelkernærte spedbarn). Barn som ennå ikke beveger seg rundt selv, kan effektivt beskyttes ved å sørge for impregnerte nett over seng, vogn osv. Ved korttidsbruk er bivirkninger ved bruk av malariamidler så godt som alltid reversible.

Kilde FHI sin nettside   http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6493&Main_6157=6287:0:25,5499&MainContent_6287=6493:0:25,6833&Content_6493=6441:82817::0:6446:77:::0:0

 

WHOsine malariakart: http://www.who.int/ith/en/

Det er og andre malariakart bl.a. www.fitfortravel.com kan du få opp malariakart for alle aktuele land.

Eller på FHI sin malariaveileder fra 2009    http://www.fhi.no/dokumenter/e7024f1218.pdf